SPOŁECZEŃSTWO JEST WEZAWANE PRZEDE WSZYSTKIM
DO UZNANIA GODNOŚCI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
                                                                                                                     Jan Paweł II

EDYTORIAL

Nikt kto jest w Kościele nie może czuć się poza nim albo odczuwać, że jest odrzucony.
Franciszek, papież

Szanowni Państwo • Portal internetowy, który odwiedzacie powstał z inicjatywy osoby niepełnosprawnej, która dzieląc się swoimi przemyśleniami oraz w oparciu o własne doświadczenia – w tym miejscu – przedstawia problem o którym wciąż dużo się mówi, lecz pomimo tego nie szuka skutecznych rozwiązań. Dlatego z reguły wtedy, gdy jakiekolwiek zagadnienia dotyczą praw osób niepełnosprawnych (zwłaszcza intelektualnie) inne są fakty niż mity, gdyż w Kościele katolickim niepełnosprawne osoby nie tylko nie mają przywilejów, ale ich prawa w znacznym stopniu są ograniczone. Jednak należy oddzielić to co wynika z prawa, instrukcji i wskazań obowiązujących w Kościele od tego, co jest następstwem niewłaściwej interpretacji obowiązujących przepisów lub ich nadinterpretacją. Niejednokrotnie to samowola księży, czyli świadome i zamierzone działanie, a nie raz i nie dwa dochodzi do naruszenia praw osób niepełnosprawnych na skutek zatrudnienia w kancelariach (biurach) parafialnych – często przypadkowych i niekompetentnych – osób świeckich, które nie potrafią się przyznać do swojej niewiedzy, a pomimo tego udzielają informacji. Z tego powodu błędnych, a z negatywnymi ich skutkami wtedy, gdy podejmują decyzje. Zdarza się, że zastrzeżone, które po roztropnym rozpoznaniu konkretnego przypadku powinien podjąć duszpasterz.

Przyczyny przedstawione wyżej wskazują na konieczność podnoszenia świadomości społecznej i edukacji w zakresie praw osób niepełnosprawnych w Kościele katolickim – osób niestety tylko pozornie traktowanych przyjaźnie. Tym bardziej, że w sytuacjach nietypowych samo przedstawienie literalnego prawa w sposób „tak – bo tak” / „nie – bo nie” jest po prostu bardzo niebezpieczne. Wszak brak woli wytłumaczenia zagadnień, które dla osób świeckich mogą być niezrozumiałe (z reguły) doprowadza do konfliktów. Ważny jest również sposób w jaki następuje przekazanie informacji. Szczególnie istotny wtedy, gdy przekazywana wiadomość dotyczy osób, które z racji swojej niepełnosprawności nie mogą być dopuszczone do sakramentów świętych i/lub pełnić określonych np. ról, funkcji w Kościele. Zwłaszcza, że rzeczywistą barierą w zrozumieniu przeszkód nie jest sama w sobie niepełnosprawność. Rzeczywista  przyczyna tkwi w niemożliwości wypełniania zadań, które wynikają z określonych aktów (np. bycia rodzicem chrzestnym, przyjęcia święceń), a w przypadku osób dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną przeszkodą może być (i najczęściej jest) niezrozumienie istoty sakramentu, który taka osoba miałaby przyjąć; np. sakrament Eucharystii. Co należy wytłumaczyć osobom niepełnosprawnym i przede wszystkim ich rodzinom (opiekunom), aby w Kościele nikt nie poczuł się odrzucony z racji samej niepełnosprawności. Jednakże wówczas skrępowanie musi ustąpić miejsca otwartości, a powodowane współczuciem okazywanym osobie niepełnosprawnej kluczenie wokół tematu trzeba zastąpić prawdą

… ażeby wszyscy zbliżający się do Kościoła znajdowali zawsze drzwi otwarte.
Franciszek, papież

Kościół nie ma wątpliwości, co do człowieczeństwa osób z niepełnosprawnością intelektualną, jednak twierdzenie to jest słabo uargumentowane i trudne do obrony. W nauczaniu Kościoła mamy do czynienia jednocześnie z wypowiedziami, które przyznają osobom z głębokim upośledzeniem intelektualnym status ludzi, a także z wypowiedziami, które, mówiąc o człowieku, wydają się nie uwzględniać osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Wypowiedzi te zdają się wykluczać osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną ze zbioru osób, gdyż nie mają one pewnych cech czy zdolności przypisywanych ludziom. Ale czy rzeczywiście tak jest, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną są „wybrakowane” jako istoty ludzkie? Czy naprawdę nie mają one wszystkich konstytutywnych dla osoby ludzkiej cech i zdolności, o których mówi nauczanie Kościoła? […]

Ograniczenia ciała i umysłu osób z niepełnosprawnością intelektualną nie powinny spowodować, że odmawiamy im tego, co najbardziej ludzkie: poznania i wyboru lub odrzucenia Boga. Twierdzimy, że każdy dorosły, pełnosprawny człowiek podejmuje decyzje odnośnie do własnego zbawienia, będąc jednocześnie w pewien sposób ograniczonym przez swoje poznanie, zmysły, możliwości, emocje. Nikt jednak nie zaprzecza, że człowiek ten dokonuje prawdziwego wyboru i jest za niego odpowiedzialny. Czemu więc w przypadku upośledzonych odmawiamy im możliwości podjęcia tej decyzji?

[ czytaj cały tekst ]

Ableizm (ang. -able w disable – niepełnosprawny oraz -ism w racism, sexism), in. handicapizm/handikapizm, (ang. handicap – niepełnosprawność, przeszkoda) – dyskryminacja, niechęć, wrogość względem osób niepełnosprawnych. Ableizm definiuje osoby niepełnosprawne przez ich niepełnosprawność, charakteryzując je jako gorsze i podrzędne wobec osób pełnosprawnych. To uprzedzenie może przejawiać się zarówno bezpośrednią agresją (uprzedzenie awersyjne), jak i np. lekceważeniem potrzeb osób niepełnosprawnych  (uprzedzenie dominatywne). Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność ma miejsce, kiedy dana osoba, z powodu swojej niepełnosprawności, traktowana jest gorzej niż inna osoba w podobnej sytuacji (dyskryminacja bezpośrednia) lub gdy pozornie neutralny przepis, kryterium lub praktyka mogą stawiać w szczególnie niekorzystnej sytuacji osoby niepełnosprawne w porównaniu do innych osób (dyskryminacja pośrednia).

W społeczeństwach ableistycznych osoby niepełnosprawne są postrzegane jako mniej wartościowe, albo nawet mniej „ludzkie”.
+

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BIBLIOTEKA ▪ CIEKAWA LEKTURA xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Na mocy porozumienia, którym jest konkordat polski Kościół partykularny (lokalny) zobowiązany jest do przestrzegania prawa państwowego.

PRAWO KOŚCIELNE

Prawo kanoniczne – w obecnie obowiązującej wersji  – zgromadzone w formie kodeksu (Codex Iuris canonici auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus) promulgowanego 25 stycznia 1983 przez papieża Jana Pawła II konstytucją apostolską Sacrae disciplinae leges [ czytaj ] wprowadzono w życie  27 listopada 1983 roku. Jest to podstawowy zbiór prawa obowiązującego w Kościele katolickim. Natomiast przepisy ustaw wyjaśniają i rozwijają instrukcje i/lub wskazania a także np. statuty i dekrety.

Kodeks Prawa Kanonicznego dla Kościoła łacińskiego z 1983 roku oraz Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich z 1990 roku – te dwa kodeksy są równowartościowymi, podstawowymi źródłami prawa w Kościele katolickim. Zachowując jedność w zakresie doktryny, Kościół dopuszcza różnice w obrzędach liturgicznych oraz odrębność organizacji hierarchicznej i kanonicznej. Na określenie poszczególnych wspólnot wschodniokatolickich używa się nazw: Kościół partykularny, Kościół sui iuris i obrządek.

ZACHĘCAM DO KONTAKTU • RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

KOŚCIÓŁ KATOLICKI W POLCE BIAŁOSTOCKA archidiecezjaBIELSKO • ŻYWIECKA diecezjaBYDGOSKA diecezjaCZĘSTOCHOWSKA archidiecezjaDROHICZYŃSKA diecezjaELBLĄSKA diecezjaEŁCKA diecezjaGDAŃSKA archidiecezjaGLIWICKA diecezjaGNIEŹNIEŃSKA archidiecezjaKALISKA diecezjaKATOWICKA archidiecezjaKIELECKA diecezjaKOSZALIŃSKO • KOŁOBRZESKA diecezjaKRAKOWSKA archidiecezjaLEGNICKA diecezjaLUBELSKA archidiecezjaŁOMŻYŃSKA diecezjaŁOWICKA diecezjaŁÓDZKA archidiecezjaOLSZTYŃSKO • GDAŃSKA eparchiaOPOLSKA diecezjaPELPLIŃSKA diecezjaPŁOCKA diecezjaPOZNAŃSKA archidiecezjaPRZEMYSKA archidiecezjaPRZEMYSKO • WARSZAWSKA archieparchiaRADOMSKA diecezjaRZESZOWSKA diecezjaSANDOMIERSKA diecezjaSIEDLECKA diecezjaSOSNOWIECKA diecezjaSZCZECIŃSKO • KAMIEŃSKA archidiecezja ●  ŚWIDNICKA diecezjaTARNOWSKA diecezjaTORUŃSKA diecezjaWARMIŃSKA archidiecezjaWARSZAWSKA archidiecezjaWARSZAWSKO • PRASKA diecezja ● WŁOCŁAWSKA diecezjaWROCŁAWSKA archidiecezjaWROCŁAWSKO • KOSZALIŃSKA eparchiaZAMOJSKO • LUBACZOWSKA diecezjaZIELONOGÓRSKO • GORZOWSKA diecezja

POLECANE LINKI

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA


WYBIERAM PAKIET EXTRA - 900 PLN / ROK


Zamówienie pakietu PREMIUM


WYBIERAM PAKIET PREMIUM - 750 PLN / ROK


Zamówienie pakietu SUPER


WYBIERAM PAKIET SUPER - 600 PLN / ROK


Zamówienie pakietu STANDARD


WYBIERAM PAKIET STANDARD - 450 PLN / ROK


Zamówienie pakietu BASIC


WYBIERAM PAKIET BASIC - 300 PLN / ROK